Voorwaarden

Algemene leverings voorwaarden HeDa Hobby Art

 

1.    Algemeen.

1.1 Deze algemene leverings voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van
HeDa Hobby Art en op alle met HeDa Hobby Art aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze algemene leverings voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk met HeDa Hobby Art is overeen gekomen.

1.3 Waar in deze algemene leverings voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.4 Onder "koper" wordt verstaan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot HeDa Hobby Art in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met HeDa Hobby Art gesloten koop-overeenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HeDa Hobby Art een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Met name wordt onder "koper"ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.5 De betaling dient vooraf te geschieden door vooruitbetaling op rekeningnummer: ABN AMRO:
NL94 ABNA 0517 7014 48 t.n.v. HeDa Hobby Art te Roermond, door plaatsing van een order bij HeDa Hobby Art aanvaard de koper onze algemene handels- en verkoopvoorwaarden als onderdeel van de overeenkomst tussen koper en HeDa Hobby Art.  

1.6 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type of scanfouten.

2.  Leveringsvoorwaarden.

2.1
Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden via onze online internet winkel.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HeDa Hobby Art. HeDa Hobby Art is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van reden dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HeDa Hobby Art dit aan de koper mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Er geldt geen minimum bestel bedrag.

2.4 Onze prijzen staan vermeld in Euro (€) en zijn inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten.

2.5 Voor verzendkosten binnen Nederland hanteren wij de TPG brievenbuspost/DHL pakketpost tarieven verhoogd met een kleine vergoeding voor verpakkings en administratie kosten, na ontvangst van de overboeking wordt de bestelling binnen 3 werkdagen verzonden.
 
2.6 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur.

2.7 De door HeDa Hobby Art opgegeven levertijd geldt alleen voor levering binnen Nederland en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

2.8 De door HeDa Hobby Art opgegeven levertijd gaat in op het moment van ontvangst van de betaling.

2.9 HeDa Hobby Art zal de bestelling pogen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. 

2.10 Onze garantie termijn is 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.11 U kunt uw bestelling (aankoop) binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden retour zenden, mits onbeschadigd en in de originele verpakking. De retour kosten zijn voor rekening van de koper.
Het bedrag van de retour zending wordt dan binnen 14 dagen op uw rekening terug gestort.
Is de retour zending onvoldoende gefrankeerd, wordt deze niet aangenomen